Ösztöndíj pályázat egészségügyi területen tanuló hallgatóknak

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ pályázatot hirdet az ápoló-, mentőtiszt-, védőnő-, dietetikus-, gyógytornász-fizioterapeuta-, szülésznő-, népegészségügyi ellenőr-, dentálhigiénikus-, egészségügyi szervező-, vagy orvosi diagnosztikai analitikus BSc szakképzésben résztvevő, nappali és levelező munkarendben tanulmányokat folytató hallgatók támogatására.

I. A PÁLYÁZAT CÉLJA 

Az ösztöndíj célja az egészségügyi felsőoktatási alapképzésben, ápoló-, mentőtiszt-, védőnő-, dietetikus-, gyógytornász-fizioterapeuta-, szülésznő-, népegészségügyi ellenőr-, dentálhigiénikus-, egészségügyi szervező-, orvosi diagnosztikai analitikus BSc szakképzésben résztvevő, nappali és levelező munkarendben tanulmányokat folytató hallgatók támogatása, elősegítve ezzel a magasan képzett, hivatástudattal és megfelelő gyakorlati tapasztalattal rendelkező, BSc végzettségű szakdolgozók utánpótlásának biztosítását, továbbá motiválni őket a hivatásuk szerinti munkakörben, a hazai ellátórendszerben történő tartós elhelyezkedésre.

  

II. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Az Ösztöndíjra pályázhat az a személy, aki a pályázat benyújtásának időpontjában hazai felsőoktatási intézményben ápoló-, mentőtiszt-, védőnő-, dietetikus-, gyógytornász-fizioterapeuta-, szülésznő-, népegészségügyi ellenőr-, dentálhigiénikus-, egészségügyi szervező-, vagy orvosi diagnosztikai analitikus BSc szakképzésre felvételt nyert és a 2018/2019-es tanév I. félévének megkezdését megelőzően legalább 2 tanulmányi féléve még hátra van a képzéséből, és a 2018/19 I. félévét sikeresen lezárta.

 

1. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • hiánytalanul kitöltött Pályázati Adatlap,
 • a pályázattal kapcsolatos adatkezelési nyilatkozat.

2. A pályázónak vállalnia kell, hogy:

a) a felsőoktatási alapképzés elvégzésével ápoló-, mentőtiszt-, védőnő-, dietetikus-, gyógytornász-fizioterapeuta-, szülésznő-, népegészségügyi ellenőr-, dentálhigiénikus-, egészségügyi szervező-, vagy orvosi diagnosztikai analitikus BSc szakképzettséget szerez, és

b) az a) pont szerinti szakképesítésének megszerzését követő öt éven belül legalább 2 év időtartamban a megszerzett szakképzettségének megfelelő jogviszonyban teljes munkaidőben magyarországi közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál végez a szakképesítése szerinti egészségügyi tevékenységet.

 

III. AZ ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT BEADÁSÁVAL, KIHIRDETÉSÉVEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

1. A pályázatot 2019. január 15-től lehet benyújtani, a pályázatot az erre a célra készült Pályázati Adatlap elektronikus kitöltésével (http://bscapolo.aeek.hu) kell benyújtani 2019. március 18-ig. A határidő jogvesztő, a leteltét követően érkező pályázatok elfogadására, a késedelem igazolására, vagy méltányossági eljárás lefolytatására nincs mód. A határidő szempontjából a postára adás dátuma számít.

2. Az előzetesen kitöltött, kinyomtatott és aláírt pályázatot postai úton vagy személyesen, magyar nyelven lehet beküldeni a pályázatkezelő szervhez az alábbi címre:

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Szakképzés Támogatási Főosztály

Levélcím: 1085 Budapest, Horánszky u. 24.

 

A borítékra kérjük ráírni, hogy „BSc Ösztöndíj pályázat”.

A benyújtás határideje: 2019. március 18.

 

A benyújtás határideje szempontjából a postára adás napja számít.

Személyesen benyújtható hétfőtől csütörtökig 8.00-16.30-ig, pénteken 8.00-14.00-ig az

ÁEEK Szakképzés Támogatási Főosztályán, 1085 Budapest, Horánszky u. 24., II. emelet 202-es iroda.

 

3. A pályázati adatlap kitölthető az Állami Egészségügyi Ellátó Központ honlapján a következő linkre kattintva (http://bscapolo.aeek.hu).

4. A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Szakképzés Támogatási Főosztályán lehet az alábbi elérhetőségen:

- e-mail cím: bscapolo@aeek.hu

5. A pályázatokról az ÁEEK, az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egészségügyért Felelős Államtitkársága, valamint az Egészségügyi Szakmai Kollégium Ápolás és Szülésznői Tagozatának 1-1 képviselőjéből álló bizottság dönt 2019. április 15-ig.

6. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs. A nyertes pályázók névsorát az ÁEEK honlapján (www.enkk.hu) közzéteszi.

7. A nyertes pályázókkal az ÁEEK a pályázat elbírálásától számított 30 napon belül ösztöndíj-szerződést köt.

 

IV. AZ ÖSZTÖNDÍJ MÉRTÉKE, FOLYÓSÍTÁSA

 1. Az Ösztöndíj egy alkalommal nyerhető el.
 2. Az Ösztöndíj folyósítása a szakképzettség megszerzéséig, de legfeljebb két aktív tanulmányi félévig tart.
 3. Az ösztöndíj folyósítására kizárólag az alábbi tanulmányi félévek tekintetében az ezen félévben aktív hallgatói státuszban lévőkre történik: 2018/2019. tanév I-II. félév. Az ösztöndíj nem kerül folyósításra, amennyiben az említett félévben a hallgató tanulmányi státusza passzív.
 4. Az ösztöndíj összege 320 000 Ft/félév.
 5. A rendelkezésre álló pályázati keret 2018. évben 1.445.120.000 forint, amelynek forrását a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet XX. fejezet Emberi Erőforrások Minisztériuma, 10.  címszám Gyógyító megelőző ellátás szakintézményei 1 alcímszám Állami Egészségügyi Ellátó Központ, 1 előirányzat csoportszám Működési Költségvetés, 1 kiemelt előirányzatszám Személyi juttatások tartalmazza.
 6. Az Ösztöndíj – a 8. pont szerinti kivétellel - vissza nem térítendő, amely a folyósításhoz szükséges feltételek maradéktalan teljesülése esetén félévente kerül kifizetésre az ösztöndíjas részére az ÁEEK által.
 7. Az Ösztöndíj az 1995.évi CXVII. tv. 1. számú melléklet 4.12.1. pontja alapján adómentes bevételnek minősül.
 8. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya a szakképzettség megszerzését megelőzően megszűnik, vagy nem tesz eleget az általa az ösztöndíjas-szerződésben vállalt kötelezettségeinek, így különösen a II.2. pont szerinti vállalásnak, úgy szerződésszegést követ el és az ÁEEK felszólításától számított 30 napon belül a részére folyósított ösztöndíj teljes jegybanki alapkamattal terhelt összegének egyösszegű visszafizetésére köteles az ÁEEK részére.
 9. Az ösztöndíjjal összefüggésben az alábbi jogszabályokat kell figyelembe venni:
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény,
 • a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet

 

V. AZ ELBÍRÁLÁS SZEMPONTJAI

 1. A pályázat elbírálása során az alábbi szakirányon képzésben részt vevők élveznek előnyt a következő rangsor szerint:  
  1. az ápolói végzettség megszerzését vállalók, ezt követően
  2. a védőnői végzettség megszerzését vállalók, ezt követően
  3. a mentőtiszti végzettség megszerzését vállalók.

Az egyes szakirányokon belül a bírálat sorrendjét az időbeliség (pályázat benyújtásának időpontja) határozza meg. 

 

2. A dietetikus-, gyógytornász-fizioterapeuta-, szülésznő-, népegészségügyi ellenőr-, dentálhigiénikus-, egészségügyi szervező-, valamint orvosi diagnosztikai analitikus képzésben részt vevő pályázók rangsorát, valamint az egyes szakirányok vonatkozásában odaítélhető nyertes pályázói létszámot a III.5. pont szerinti Bíráló Bizottság határozza meg a beérkezett pályázatok száma, valamint az egyes szakmaterületek humánerőforrás-szükségletének figyelembe vételével. Az egyes szakirányokon belül a bírálat sorrendjét az időbeliség (pályázat benyújtásának időpontja) határozza meg.

holnap frissítés

Elérhetőség

Cím: 9026 Győr Egyetem tér 1. - Mutifunkciós Épület EHÖK iroda

E-mail: hok@sze.hu

EHÖK elérhetőségek

Sajtó kapcsolat:
Szakálos Barnabás - 70/630-7588 - szakalos.barnabas@hallgato.sze.hu

Kisház - ÚT 106 (AKIK)

Hallgatói Információs és Szolgáltató Központ

hétfő - csütörtök: 8:00 - 16:00*

péntek: 8:00 - 14:00*

*ebédszünetben zárva: 12:20-12:50

Szolgatáltatások:

 • információ nyújtás: pályázatokról, támogatásokról
 • diákhitel ügyintézés
 • GyőrBike ügyintézés
 • Nyomtatás, fénymásolás, scannelés
 • stb.

További információk

HÖK Események

Bejelentkezés a 2020/21-es tanév II. 2021. január 20. 06:00 - 2021. január 30. 23:55
EDUCATIO Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás 2021. január 21. - 2021. január 23.
Vizsgaidőszak vége 2021. január 23.
Tantárgyválasztási időszak 2021. január 25. - 2021. január 30.
Méltányossági vizsgák 2021. január 27. 00:00 - 2021. január 30. 23:00
Szorgalmi időszak kezdete 2021. február 1.
Hallgatói klubkoncert 2021. február 10.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. február 12. - 2021. február 13.
MÉK diplomaátadó 2021. február 12.
AK diplomaátadó 2021. február 12. 14:00 - 16:00

Térkép