Mészáros Lázár ösztöndíj

A Mészáros Lázár ösztöndíjat elnyert hallgatókkal köthető ösztöndíjszerződésekről, valamint az ösztöndíjak folyósításának rendjéről szóló 45/2017. (VIII. 31.) HM utasítás alapján a katonai oktatást is folytató intézményekben nem megszerezhető végzettséget igénylő beosztások feltöltése érdekében Magyarország honvédelmi minisztere pályázatot hirdet a Honvédelmi Minisztérium által folyósított ösztöndíj elnyerésére.

A pályázat beérkezésének határideje legkésőbb 2019. július 17.

A közzétett pályázati felhívás!

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be a felsőoktatási intézmény nappali munkarendű felsőfokú alapképzésében, mesterképzésében vagy osztatlan képzésében, nappali munkarendű szakképzés keretében hallgatói jogviszonyban álló; továbbá iskolarendszerű, esti, levelező munkarendű vagy távoktatásos formában, szakképzés keretében  tanulmányokat folytató tanulók.

 

Felsőoktatásban vagy felsőfokú szakképzésben az alábbi szakokon/szakirányokon tanulóknak lehet pályázni:

 

Kar/szakSzakirányVégzettség megnevezéseFoglalkoztatás kezdete

építőmérnöki, építészmérnöki

építőmérnök, építészmérnök

építőmérnök, építészmérnök

2023.

repülőmérnöki alapképzési szak

közforgalmi repülőgép-vezetői

közforgalmi repülőgép-vezetői

2023.

BMGE

Aviation Engineer (műszaki előképzettséggel) /Aviation Specialista

légiforgalmi pilóta program (Mester képzés)

másodpilóta / első tiszt

2022.

BMGE, Óbudai Egyetem

villamosmérnöki

Infokommunikációs rendszerek,

infokommunikációs technológiák

villamosmérnök

2023.

BMGE, Óbudai Egyetem

villamosmérnöki

Infokommunikációs rendszerek,

infokommunikációs technológiák

mérnök-informatikus

2021. (2022.)*

BMGE, villamosmérnöki

(mesterképzés)

vezeték nélküli rendszerek és alkalmazások

villamosmérnök

2021. (2022.)*

 

BMGE Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Beágyazott és irányító rendszerek specializáció

villamosmérnök (BSC/MSC)

2020. (2021.)*

BMGE Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Infokommunikációs rendszerek specializáció

villamosmérnök (BSC/MSC)

2020. (2021.)*

 

Kar/szakSzakirányVégzettség megnevezéseFoglalkoztatás kezdete

építőmérnöki

építőmérnök

építőmérnöki Bsc/szerkezetmérnöki Msc

2021. (2022.)*

informatikai

mérnökinformatikus

mérnökinformatikus

2021., 2022., 2023.,

vegyészmérnöki

vegyészmérnök

vegyészmérnök

2020., 2021.,2022.,2023.

villamosmérnöki

villamosmérnök

villamosmérnök

2021., 2022., 2023.

építőmérnöki

mélyépítő

építőmérnök

2021., 2022., 2023.

gépészmérnök

általános gépész

gépészmérnök

2021., 2022., 2023.

ELTE Természettudományi Kar, Földrajz- és Földtudományi Intézet, Meteorológiai Tanszék

Meteorológus

meteorológus

2020.

Óbudai Egyetem, Alba Régia Műszaki Kar, Geoinformatikai Intézet

Földmérő és földrendező mérnök alapszak

földmérő és földrendező mérnök

2020.

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Informatikai Kar, Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék

térképész

térképész

2020.

BMGE, Építőmérnöki Kar

építőmérnök, földmérő szakirány

földmérő és térinformatikai mérnök

2020.

PTE,

 Földrajz és Földtudományi Intézet

földrajz, vagy földtudományi BSC, térképészet és geoinformatika spcializáció

geoinformatikus /

geográfus

2020.

 

Kar/szakSzakirányVégzettség megnevezéseFoglalkoztatás kezdete

ME EK Ápolás és betegellátás

orvosi diagnosztikai analitikus

Orvosi diagnosztikai analitikus

2021.

Általános orvostudományi kar, 4. évfolyamos hallgató

általános orvos

általános orvos

2022.

logisztikai menedzser

logisztikai ügyintéző

logisztikai menedzser

2021., 2022.,2023.


Ösztöndíjszerződés azzal a hallgatóval köthető, aki:

 • 18. életévét betöltötte,
 • cselekvőképes,
 • magyar állampolgár,
 • büntetlen előéletű,
 • állandó belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,
 • megfelel a honvédségi ösztöndíjas hallgatókra vonatkozó egészségi, pszichikai, fizikai és egyéb alkalmassági követelményeknek,
 • hazai iskolarendszerű szakképzésben (ideértve a továbbiakban: a szakképesítés-ráépülés képzés keretében) nappali, esti, levelező, távoktatásos iskolai rendszerben tanulmányokat folytató tanulói jogviszonyban álló, vagy hazai felsőoktatási intézmény nappali tagozatos képzésén vesz részt
 • folyamatos tanulmányok folytatását – kivéve az engedélyezett halasztás esetét – vállalja, továbbá
 • vállalja, hogy a képzés befejezését követően az MH-val létesített szerződéses szolgálati viszonyát legalább az ösztöndíj folyósításával megegyező ideig fenntartja.

Az ösztöndíjat elnyert hallgatókkal a Bizottság döntésének közlését követően legkésőbb a szemeszter vagy félév második hónapjának utolsó napjáig, a szemeszter vagy félév kezdetére visszamenő hatállyal lehet ösztöndíjszerződést kötni.

Nem köthető ösztöndíjszerződés azzal a hallgatóval, akivel szemben büntetőeljárás – ide nem értve a magánvádas vagy pótmagánvádló vádindítványa alapján indult eljárást – van folyamatban, a büntetőeljárás jogerős befejezéséig.

Az ösztöndíjra pályázatot benyújtó hallgató tudomásulvételével és hozzájárulásával – a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 31. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott, a szolgálati jogviszony létesítésére vonatkozó feltételekre figyelemmel – a büntetlen előélet és magyar állampolgársággal való rendelkezés feltételének fennállása előzetesen ellenőrizhető.

A tanévenként meghirdetésre kerülő ösztöndíjat elnyert hallgató az ösztöndíjszerződésben a meghatározott szemeszter, illetve félév kezdőnapjától szerződéses állományba vételének időpontjáig ösztöndíjra jogosult.

 

Az ösztöndíj havi összege a felsőoktatási intézményben tanulók esetében:

 • felsőoktatási intézmény hallgatója esetében az illetményalap (44.600.-Ft) 300%-a (133.800.-Ft);
 • szakképző iskola tanulója esetében az illetményalap (44.600.-Ft) 150%-a (66.900.-Ft).

 

A pályázatnak az adatlap szerint tartalmaznia kell:

 • A pályázatot benyújtó hallgató személyes adatait (név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, adóazonosító jel stb.);
 • Igazolást a hallgatói vagy tanulói jogviszonyról (oktatási intézmény adatai, neve, címe, elérhetősége, intézményvezető aláírása, pecsét);
 • Adatkezelési nyilatkozatot
 • önéletrajzot
 • a kitöltött pályazati adatlapot

Külön csatolni kell:

 • Tanulmányi eredményének hiteles igazolása (leckekönyv, bizonyítvány hiteles fénymásolata)
 • hatósági erkölcsi bizonyítvány (a pályázat benyújtásakor érvényes)
 • államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány másolata
 • személyi igazolvány és lakcímkártya másolata
 

A pályázat beérkezésének határideje legkésőbb 2019. július 17. A pályázatokat írásban (ajánlott tértivevényes elsőbbségi küldeményként) az alábbi címre kell eljuttatni:

Név: Magyar Honvédség Parancsnoksága Személyzeti Csoportfőnökség
Cím: 1114. Budapest, Schweidel u. 2-4.

Postai cím: 1885. Budapest, Pf. 25.
Telefon: 06-1-474-11-11

A borítékra rá kell írni: „Pályázat HM ösztöndíjra

Külön meg kell nevezni a borítékon a megpályázott szakot/szakirányt/ágazatot.

 

A pályázat elnyerőivel sikeres alkalmassági vizsgálatot követően ösztöndíjszerződés kerül megkötésre.

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Varga Zoltánné alezredes, Hajdu Attiláné alezredes és Szoták Róbert őrnagy ad (tel.: 06/30/344-04-90/24-162, 24-170, 24-172,
e-mail: varga.zoltanne@hm.gov.hu, hajdu.attilane@hm.gov.hu szotak.robert@hm.gov.hu,).

Az erre a célra létrehozott bizottság a beadott pályázatok előzetes elfogadásáról 2019. július 26-ig dönt. A befogadott pályázatot beadók alkalmassági vizsgálata tervezetten augusztus és szeptember hónapban kerül lefolytatásra. A pontos időpontról e-mail-ben kapnak az érintettek tájékoztatást. 

A hiányosan, rosszul kitöltött pályázatok hiánypótlására az értesítéstől számított 5 munkanapos határidőn belül van lehetőség. A hiányos, határidőn túl beküldött pályázatok érvénytelen pályázatként kizárásra kerülnek.

holnap frissítés

Elérhetőség

Cím: 9026 Győr Egyetem tér 1. - Mutifunkciós Épület EHÖK iroda

E-mail: hok@sze.hu

EHÖK elérhetőségek

Sajtó kapcsolat:
Szakálos Barnabás - 70/630-7588 - szakalos.barnabas@hallgato.sze.hu

Kisház - ÚT 106 (AKIK)

Hallgatói Információs és Szolgáltató Központ

hétfő - csütörtök: 8:00 - 16:00*

péntek: 8:00 - 14:00*

*ebédszünetben zárva: 12:20-12:50

Szolgatáltatások:

 • információ nyújtás: pályázatokról, támogatásokról
 • diákhitel ügyintézés
 • GyőrBike ügyintézés
 • Nyomtatás, fénymásolás, scannelés
 • stb.

További információk

HÖK Események

Záróvizsga jelentkezési időszak 2021. április 26. 06:00 - 2021. május 10. 00:00
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. május 7. - 2021. május 8.
Elektronikus ZH nap 2021. május 7.
Szorgalmi időszak vége 2021. május 8.
Vizsgaidőszak kezdete 2021. május 10.
Hallgatói klubkoncert 2021. május 12.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. május 14. - 2021. május 15.
Elektronikus ZH nap 2021. május 14.

Térkép